Skuba Hungária Kft. - 2330 Dunaharaszti, Bánki Donát u. 6.

(24) 526 170 info@skuba.hu

Általános szerződési feltételek

 

A Skuba Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Általános Szerződési Feltételek


1. Alkalmazás

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény értelmében vett, gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső célból szerződést kötő személyekre („Ügyfél”) alkalmazandó.

 

 1. A Skuba Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság („Skuba”) minden szállítása a jelen ÁSZF, valamint az esetleges vonatkozó külön megállapodások hatálya alá tartozik. Amennyiben külön megállapodás az ÁSZF alkalmazását egészben vagy részben kizárja, vagy annak ellentmond, úgy a külön megállapodás rendelkezései az irányadók. A külön megállapodás kizárólag írásban érvényes.

 

 1. Az Ügyfél által alkalmazott általános szerződési feltételek nem képezik a Skuba és az Ügyfél között létrejött szerződés részét, a megrendelésnek a Skuba által történt elfogadása esetén sem. A felek azonban jogosultak írásban megállapodni abban, hogy az Ügyfél által alkalmazott általános szerződési feltételek a szerződés részét képezik.

 

 1. Amennyiben a jelen ÁSZF olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltér, az külön figyelemfelhívó tájékoztatásként vastag betűvel került megjelölésre. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételről kifejezett tájékoztatásban részesült és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.

 
2. Ajánlat és szerződéskötés

 1. A Skuba ajánlati kötöttségét általános jelleggel kizárja. A Skuba katalógusaiban, prospektusaiban, reklámjaiban vagy árlistáiban foglalt adat vagy tulajdonság kizárólag tájékoztató jelleggel bír és a Skuba részére nem keletkeztet szerződéskötési, szállítási, szavatosságvállalási vagy egyéb kötelezettséget.

 

 1. A megrendelések elfogadása írásbeli visszaigazolással (számlával) vagy teljesítéssel történik, a Skuba választása szerint. Az Ügyfél és a Skuba közötti szerződés a visszaigazolás (számla) kiállításával jön létre. Amennyiben a Skuba a megrendelésről számított 72 órán belül az Ügyfélnek nem küld visszaigazolást (számlát), úgy a szerződés nem jön létre és az Ügyfél jogosult a megrendelést a kétszeres megrendelés veszélye nélkül megismételni.
  A webshopon keresztüli rendelések esetén azonnal látható a „Megrendelés” menüpontban a megrendelt termék darabszáma, egységára, összértéke. Telefonos vagy személyesen leadott megrendelések esetén nincs, csak szóbeli visszaigazolás (akinek, van ill használja a webáruházat azon keresztül ezekről is tud tájékozódni.)

 

 1. Ingyenes kiszállítás nettó 30 000 HUF-tól


 1. Az Ügyfél a megrendelését 8 naptári napon belül jogosult visszavonni, köteles azonban a Skuba felmerült kárát megtéríteni.

 

 1. A felek között létrejött szerződés kiegészítése, valamint a Skuba alkalmazottai, illetve teljesítési segédei által adott szóbeli megállapodás, vállalás, illetve bármely áruval/szállítással/szolgáltatással kapcsolatban vállalt tulajdonság
  kizárólag akkor képezi a szerződés részét, amennyiben azt a Skuba írásban megerősítette.

 
3. Egyedi megrendelések és akciók speciális szabályai

 1. Eltérő megállapodás hiányában az egyedileg megrendelt árukra az Ügyfél köteles a megrendeléskor a bruttó ár 50%-ának megfelelő összegű foglalót fizetni. A vételár fennmaradó része a kiszállítást megelőzően esedékes.

 

 1. Amennyiben a Skuba a szerződéskötést követően rendkívüli árleszállítási akciót hirdet, akkor az akciós árak a rendes listaárakon létrejött szerződésekre nem vonatkoznak. Az akciós árak kizárólag az olyan szerződésekre vonatkoznak, amelyek kifejezetten az akció keretében kerültek megkötésre.

 
4. Árak és fizetési feltételek

 1. Eltérő megállapodás hiányában az árak forintban értendők és nem tartalmazzák a csomagolás, a biztosítás vagy a szállítás díjait, amelyek külön kerülnek kiszámlázásra. Minden árhoz hozzá kell számítani a mindenkori törvényes általános forgalmi adót. Minden esetben a szállítás napján érvényes árak kerülnek kiszámlázásra.

 

 1. Átutalásos fizetés esetén a Skuba által kibocsátott számlák azok keltétől számított 8 napon belül esedékesek. A számlán feltüntetett fizetési határidő napján esedékesek. Fizetési határidő napjáig az ügyfél köteles a számla végösszegét megfizetni. A számla keltéttől számított 8. nap elteltével az Ügyfél külön felszólítás nélkül is fizetési késedelembe esik. A kifizetés a Skuba által történő kézhezvételkor vagy a Skuba bankszámláján történő jóváíráskor minősül teljesítettnek. Helyszíni készpénzes vagy utánvétellel történő fizetés esetén a fizetés az áru átadásával egyidejűleg esedékes.

 

 1. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző jegybanki alapkamat 8%-al növelt összege és attól az időponttól esedékes, amikor az Ügyfél késedelembe esik. A késedelmi kamaton felül a Skuba jogosult a késedelemből eredő kárát és egyéb, a késedelemmel kapcsolatos igényeit (pl. fizetési felszólítás költségei, jogi képviselő költségei) érvényesíteni.

 

 1. Amennyiben az Ügyfél a fizetési feltételeket alapos indok nélkül megszegi, illetve bármely fizetéssel 15 napon túli késedelembe esik, valamint amennyiben olyan körülmény merül fel, amely alapos vizsgálat után az Ügyfél fizetőképessége, hitelképessége vagy megbízhatósága tekintetében jogos kétséget kelt (különösen, de nem kizárólag, amennyiben az Ügyfél fizetéseit beszünteti, vagyona tartozásait nem fedezi, ellene csőd- felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul), úgy a Skuba jogosult választása szerint az Ügyfél teljes tartozását lejárttá tenni és azonnali teljesítést követelni, vagy a Skuba által megfelelőnek ítélt előleget vagy biztosítékot követelni. Amennyiben az Ügyfél az előleg vagy a biztosíték adását megtagadja, a Skuba jogosult a szerződéstől elállni és kártérítést követelni. A Skuba jogosult továbbá a folyamatban lévő megrendelésekkel kapcsolatos minden további munkát belátása szerinti időpontig leállítani. A fenti rendelkezések a Skuba egyéb igényérvényesítési jogait nem érintik.

 

 1. Az Ügyfél kizárólag abban az esetben jogosult kifizetést visszatartani vagy beszámítással élni, amennyiben a követelése jogerős bírósági vagy hatósági határozaton alapul, egyébként nem vitatott vagy elismert, valamint ugyanabból a szerződéses jogviszonyból ered, mint az Ügyfél követelése.


5. Teljesítési határidő, késedelem, részszállítás

 1. A teljesítési határidőket az egyes szerződések tartalmazzák. Amennyiben a szerződés nem tartalmaz teljesítési határidőt, úgy a teljesítési határidő 30 nap.

 

 1. A Skuba köteles minden, az adott helyzetben általában elvárható lépést megtenni annak érdekében, hogy a szerződésben kikötött megrendeléseket az ott meghatározott határidőben teljesíteni tudja. A szerződésben kikötött határidők kizárólag akkor bírnak kötelező erővel, amennyiben a felek így rendelkeztek, vagy a szerződéskötés körülményeiből az következik, hogy a szerződést a megadott határidőben és nem máskor kell teljesíteni (kötelező határidő).

 

 1. A teljesítési határidő azon a napon kezdődik, amelyen a szerződés létrejön, a fenti 6. pont szerint. Amennyiben a Skuba egy kötelező határidőnek nem minősülő határidőt mulaszt, úgy a Skuba csak az Ügyfél által tűzött, legalább 15 napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően esik késedelembe.

 

 1. A Skuba kizárólag abban az esetben köteles betartani a teljesítési határidőt, amennyiben az Ügyfél ésszerű időn belül a Skuba rendelkezésére bocsát minden, a teljesítéshez szükséges adatot, nyilatkozatot, tanúsítványt és engedélyt, valamint együttműködési kötelezettségének egyébként is minden tekintetben eleget tesz. Amennyiben az Ügyfél a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Skuba részére megállapított teljesítési határidő megfelelően módosul, kivéve, amennyiben a fenti kötelezettségszegés a Skubának felróható.

 

 1. Amennyiben vis major, munkabeszüntetés, sztrájk, üzemszünet, vagy más, a Skuba érdekkörén kívül álló ok miatt a Skuba nem képes a teljesítési határidő betartására, úgy a Skuba jogosult a teljesítési határidőt egyoldalúan, az akadály megszűnéséig meghosszabbítani, vagy a szerződés azon részeitől elállni, amelyeket még nem teljesített. Erről, valamint az akadály megszűnéséről a Skuba köteles az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni. A fenti esetekben az Ügyfél nem jogosult a Skubával szemben kártérítési vagy egyéb igényt érvényesíteni.

 

 1. A Skuba jogosult részletekben teljesíteni, kivéve, ha a felek ezt a szerződésben kifejezetten kizárták, vagy a szerződéskötés körülményeiből az következik, hogy a részletekben való teljesítés az Ügyfél jogos érdekeit sértené.

 

 1. Tömegtermékek (műszaki rugók, sajtolt cikkek, szabványalkatrészek – pl. csavarok, anyák- egyéb huzaláruk, stb.) esetén +/- 10%-ot meg nem haladó eltérés megengedett.


6. Kárveszély átszállása

 1. A kárveszély abban az időpontban száll át az Ügyfélre, amikor az áru a szállítónak átadásra kerül. Amennyiben azonban a Skuba a szállítással az Ügyfélnek felróható ok miatt késedelembe estik, úgy a kárveszély átszállásának időpontja az a nap, amikor a Skuba az árut szállításra előkészítette és erről az Ügyfelet értesítette.


7. Szállítás és csomagolás

 1. A szállítás költségeit minden esetben az Ügyfél köteles viselni.

 

 1. Amennyiben a szállítást nem az Ügyfél végzi, úgy a szállítás módját a Skuba jogosult megválasztani, kivéve, ha a felek a szerződésben kifejezetten eltérően nem állapodtak meg. Amennyiben a szállítás módját a Skuba jogosult megválasztani, úgy a Skuba nem köteles a legolcsóbb szállítási módot választani.

 

 1. Az áru szállítása csomagolás nélkül történik. Kisméretű alkatrészek szállítása egyszer használatos csomagolással (pl. kartondoboz, hungarocell, zsugorfólia, egyutas-paletta csomagolás) történik, amely önköltségi áron kerül kiszámlázásra. Amennyiben az Ügyfél a nem egyszer használatos csomagolást (pl. raklap, szállítóláda) a Skuba részére 30 napon belül visszaküldi, úgy a Skuba a kiszámlázott érték 75%-át megtéríti az Ügyfélnek.


8. A tulajdonjog fenntartása

 1. A Skuba az általa leszállított áru tulajdonjogát mindaddig fenntartja, ameddig az Ügyfél a szerződésből eredő minden követelését ki nem elégítette (fenntartott áru).

 

 1. Az Ügyfél köteles a fenntartott árut az adott helyzetben elvárható legmagasabb fokú gondossággal kezelni, különösen köteles azt saját költségére az áru újkorában képviselt értékének megfelelő összegig elveszés,
  károsodás, megsemmisülés (pl. víz, tűz, lopás) ellen biztosítani. A fentiek szerint biztosított áruval kapcsolatos biztosítási szerződésből eredő igényét az Ügyfél ezen ÁSZF elfogadásával a Skubára engedményezi, a Skuba pedig az engedményezést elfogadja
  . Az Ügyfél továbbá nem jogosult a fenntartott árut elzálogosítani, vagy egyébként megterhelni.

 

 1. Az Ügyfél a fenntartott árut kizárólag a Skuba kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult továbbértékesíteni vagy egyébként felhasználni. Ebben az esetben az Ügyfél köteles az áru továbbértékesítéséből vagy felhasználásából származó követelését a továbbértékesítést vagy felhasználást megelőzően a Skuba részére engedményezni, valamint bemutatni és átadni a kötelezett közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy az engedményezést tudomásul vette. Amennyiben a Skuba az engedményezést elfogadja, úgy az a továbbértékesítéshez, illetve felhasználáshoz való hozzájárulásnak minősül.

 

 1. Az Ügyfél nem jogosult a fenntartott árut saját raktárkészletével oly módon összekeverni, hogy a Skuba fenntartott árura vonatkozó tulajdonjoga megszűnjön.

 

 1. Amennyiben az Ügyfél fizetési késedelme meghaladja a 30 napot, vagy egyéb szerződésszegés esetén, a Skuba jogosult a szerződés felmondása nélkül is követelni bármely vagy az összes fenntartott áru visszaadását, amely esetben az Ügyfél köteles a visszakövetelt árut haladéktalanul átadni. A Skuba jogosult az Ügyféltől bármikor felvilágosítást kérni a fenntartott áruk mennyiségéről és hollétéről. A Skuba jogosult továbbá nyitvatartási időben bármikor belépni az Ügyfél üzlethelységeinek területére annak érdekében, hogy a fenntartott árut megtekintse, illetve elszállítsa vagy elszállíttassa. Az elszállítás vagy elszállíttatás költségei az Ügyfelet terhelik.

 

 1. Amennyiben az Ügyfél ellen végrehajtási, csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, úgy az Ügyfél köteles erről a Skubát haladéktalanul értesíteni, és együttműködni annak érdekében, hogy az Ügyfél ellen indított eljárás során a Skuba fenntartott árura vonatkozó tulajdonjoga igazolásra, illetve az eljárás alól kivonásra kerüljön.

 
9. Szavatosság
az alkatrész gyártók előírásának megfelelő garanciális eljárást folytatunk le.

 1. Új alkatrészek esetén az Ügyfél a teljesítéstől számított 6 hónapos elévülési határidőn belül érvényesítheti szavatossági jogait. Használt alkatrészekre a Skuba szavatosságot nem vállal. A határidő elteltét követően a szavatossági jogok ugyanabból a jogalapból eredő követeléssel szemben kifogásként sem érvényesíthetők.

 

 1. A Skuba kizárólag abban az esetben köteles az Ügyfél szavatossági igényeit teljesíteni, amennyiben a hiba gyártási vagy anyaghibára vagy a Skuba által adott használati útmutató hibájára vezethető vissza. A Skuba különösen nem köteles teljesíteni az Ügyfél szavatossági igényeit, amennyiben a hiba oka a nem rendeltetésszerű, helytelen használat, az Ügyfél vagy harmadik személy által történt hibás összeszerelés vagy beszerelés, a természetes elhasználódás és kopás, a helytelen karbantartás, üzembe helyezés vagy működtetés, a használati útmutató be nem tartása, kémiai, elektrokémiai vagy elektromos behatások, amennyiben ez a Skubának nem felróható.

 

 1. A Skuba jogosult a hibás áru kijavítása vagy kicserélése előtt szakvéleményt kérni az általa választott szakértőtől. Amennyiben a szakértő azt állapítja meg, hogy a hiba nem gyártási vagy anyaghibára vagy a
  Skuba által adott használati útmutató hibájára vezethető vissza, úgy a Skuba nem köteles a kijavítást vagy kicserélést teljesíteni és a szakértő eljárásával kapcsolatban felmerült költségek az Ügyfelet terhelik.
  Amennyiben az Ügyfél a Skuba által választott szakértő véleményét vitatja, úgy jogosult saját költségére más szakértői véleményt beszerezni, amelyet a Skuba köteles megvizsgálni
  és döntését a két
  szakvélemény figyelembevételével meghozni
  .

 

 1. Az Ügyfél köteles a hiba kijavításával a Skubát vagy az általa megjelölt személyt megbízni. Amennyiben a hibát az Ügyfél vagy harmadik személy kezeli, úgy az Ügyfél szavatossági igényei megszűnnek és az ilyen hibaelhárításból eredő költségek az Ügyfelet terhelik.

 

 1. A Skuba választása szerint köteles a hibás árut kijavítani vagy kicserélni. Kicserélés esetén az Ügyfél köteles a hibás árut a Skuba részére visszaadni. A Skuba az így visszaadott hibás árun tulajdonjogot szerez anélkül, hogy a kicserélésen kívül más ellenérték szolgáltatására köteles lenne. A kijavítás vagy a kicserélés a hiba jellegétől, illetve a kicseréléssel érintett áru rendelkezésre állásától függően ésszerű időn belül történik. A kijavítás vagy kicserélés várható idejéről a Skuba köteles az Ügyfelet kérésére tájékoztatni.

 

 1. Amennyiben a Skuba a hibát nem képes kijavítani és kicserélésre sincs lehetőség, úgy köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni. Ez esetben az Ügyfél a hibát saját maga is kijavíthatja vagy harmadik személlyel kijavíttathatja, illetve az árut harmadik személytől beszerezheti. A Skuba köteles az Ügyfél ebből eredő ésszerű költségeit megtéríteni, amely azonban legfeljebb a hibás árunak a értékesítés időpontjában a Skuba által meghatározott áráig terjedhet. Amennyiben a kijavítás vagy kicserélés ilyen módon sem lehetséges, úgy az Ügyfél jogosult választása szerint a szerződéstől elállni vagy árleszállítást követelni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye. Ugyanez az irányadó abban az esetben is, amennyiben a Skuba a hibás árut az általa előzetesen közölt határidőben nem javítja, illetve cseréli ki, és azt az Ügyfél által tűzött, legalább 15 napos póthatáridőn belül sem teljesíti.


10. Elállás

 1. Az Ügyfél jogosult a szerződéstől bármikor elállni, köteles azonban a Skuba összes ebből eredő kárát megtéríteni.

 

 1. Az Ügyfél kártérítési kötelezettség nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a Skuba a kárveszély átszállása előtt a teljes teljesítésre véglegesen képtelennek bizonyul, illetve ha a megrendelés egy részének leszállítása lehetetlenné válik, és a részleges szállítás az Ügyfél jogos érdekeit sértené. Amennyiben az Ügyfél jogos érdekeinek sérelmét nem képes igazolni, úgy a részleges szállítást is köteles elfogadni és a leszállított áru vételárát kiegyenlíteni.

 

 1. Az Ügyfél jogosult továbbá a szerződéstől elállni a jelen ÁSZF  REF _Ref308600925 \r \h 39. pontjában foglalt esetben.

 

 1. A Skuba jogosult a szerződéstől elállni, ha az Ügyfél által megrendelt áru nem áll rendelkezésre. Ez esetben a Skuba köteles a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni arról, hogy a megrendelt áru nem áll rendelkezésre, valamint az Ügyféltől már esetleg kapott összeget ezen határidőn belül visszafizetni.

 

 1. A Skuba jogosult továbbá a szerződéstől elállni a jelen ÁSZF 20. pontjában foglalt esetben.

 

 1. A Skuba jogosult a szerződéstől elállni és kártérítést követelni, ha az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben, illetve a szerződésben foglalt fizetési feltételeket alapos indok nélkül megszegi, illetve bármely fizetéssel 8 napon túli késedelembe esik, valamint amennyiben olyan körülmény merül fel, amely alapos vizsgálat után az Ügyfél fizetőképessége, hitelképessége vagy megbízhatósága tekintetében jogos kétséget kelt (különösen, de nem kizárólag, amennyiben az Ügyfél fizetéseit beszünteti, vagyona tartozásait nem fedezi, ellene csőd-vagy felszámolási eljárás indul), és az Ügyfél a Skuba által megfelelőnek ítélt előleg vagy a biztosíték adását megtagadja. Ez esetben az Ügyfél köteles kárátalányként a szerződéses érték 20%-ának megfelelő összeget megfizetni, azzal, hogy ez nem érinti a Skuba egyéb igényérvényesítési jogait.

 
11. Kártérítés

 1. A Skuba a szerződésből eredő károkért kizárólag az alábbi esetekben vállal felelősséget:

(i) szándékosság vagy súlyos gondatlanság;

(ii) jelentős szerződéses kötelezettség felróható megszegése;

(iii) életben, testi épségben vagy egészségben okozott károk;

(iv) szavatossági vagy jótállási kötelezettségek keretein belül;

(v) amennyiben azt jogszabály kötelezően előírja.

 

 1. A Skuba a következménykárok tekintetében kizárja a felelősségét. A fenti  REF _Ref308541222 \r \h 47. (ii), (iv) és (v) pontok esetén a Skuba felelőssége kizárólag az érintett szerződés tárgyát képező áru értékéig áll fenn.

 

 1. A Skuba és az Ügyfél között létrejött szerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatás, illetve a szerződésben meghatározott egyéb előnyök a jelen rendelkezésben foglalt felelősségkorlátozásra tekintettel kerültek megállapításra.

 

 1. Amennyiben az Ügyfél az árut gazdasági vagy szakmai tevékenysége keretein belül olyan személy részére értékesíti, amely személy a vonatkozó jogszabályok szerint fogyasztónak minősül, és ennek kapcsán köteles az árut annak hibája miatt visszavenni vagy árleszállítást alkalmazni, úgy az Ügyfél jogosult az ebből eredő követeléseit a Skubával szemben az általános törvényi határidőn belül érvényesíteni.


12. Elévülés

 1. Az Ügyfél minden követelése, annak jogalapjától függetlenül, 12 hónap alatt évül el, kivéve a jelen ÁSZF 47. (i)-(iii) és (v) pontjait, amelyekre a törvényi határidők vonatkoznak.


13. Szerzői jogok

 1. A Skuba minden minta, rajz, valamint hasonló fizikai és nem fizikai megjelenésű információ tulajdonjogát és szerzői jogát fenntartja, akkor is, ha azt elektronikus formában bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. Az Ügyfél semmilyen módon nem jogosult az ilyen információt harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni.

 

 1. Amennyiben harmadik személy a Skuba által szállított, szerződés szerint használt áru vonatkozásában az Ügyféllel szemben szerzői jogok megsértése miatt fellép, úgy a Skuba választása szerint jogosult

(i) az árura saját költségére használati jogot szerezni;

(ii) az árut úgy módosítani, hogy az szerzői jogot ne sértsen;

(iii) az árut olyan árura kicserélni, amely szerzői jogot nem sért.

 

 1. A fenti kötelezettségek a Skubát csak abban az esetben terhelik, amennyiben az Ügyfél a harmadik személy követeléséről a Skubát haladéktalanul írásban értesíti, a jogsértést nem ismeri el, és fenntart az egyezségkötésre és a harmadik személlyel szembeni igények érvényesítésére vonatkozó minden jogot. Amennyiben az Ügyfél az áru használatát kárenyhítési okok miatt felfüggeszti, úgy köteles a harmadik személy figyelmét felhívni arra, hogy a használat felfüggesztése nem minősül a jogsértés elismerésének.

 

 1. A Skuba nem köteles a fenti 53. pontban foglaltaknak eleget tenni, amennyiben a szerzői jogok megsértése az Ügyfél érdekében történik, illetve amennyiben a szerzői jogok megsértése abból ered, hogy az Ügyfél az árut a Skuba által előre nem látható módon használja, módosítja vagy olyan áruval együtt alkalmazza, amit nem a Skubától szerzett be.

 

 1. A fenti 53. pontban foglaltakon kívül az Ügyfél nem jogosult a Skubával szemben egyéb igényt érvényesíteni.


14. Az interneten keresztül történő megrendelésre vonatkozó eltérő rendelkezések

 1. Az Ügyfél a Skuba honlapján történő regisztrációval elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelynek mindenkor hatályos tartalmát a honlapon a Skuba közzéteszi.

 

 1. A Skuba honlapján bemutatott áruk és egyéb információk nem minősülnek a Skuba részéről ajánlattételnek. A szerződés megkötésére az Ügyfél a megrendelés elküldése által tesz ajánlatot, amelynek feltétele, hogy az Ügyfél a Skuba honlapján regisztráljon. A szerződés akkor jön létre, amikor a Skuba által az Ügyfél részére küldött, a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail az Ügyfélhez megérkezik. Az Ügyfél az e-mail megérkezésétől számított 8 napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

 1. A Skuba részére a szerződés teljesítésére nyitva álló határidő a fenti 8 nap elteltét követően kezdődik.

 

 1. Az Ügyfél a következő fizetési módok közül választhat:

(i) hitelkártyás vagy bankkártyás fizetés, amely esetben a hitelkártya/bankkártya a megrendelésnek a Skuba által történt elfogadását követően kerül megterhelésre;

(ii) utánvétellel történő fizetés.

 

 1. Utánvétellel történő fizetés esetén az Ügyfél az árut és a kézbesítési díjat a szállításkor készpénzben fizeti ki, a Skuba által meghatározott kézbesítő szolgált képviselője részére. Utánvételre csak bruttó 500 000 HUF összegig van lehetőség.

 
15. Egyéb

 1. A jelen ÁSZF-re, valamint a felek által létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó. A nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos rendelkezések (CISG, UN kereskedelmi joga) kizárt.

 

 1. A jelen ÁSZF-ből vagy a szerződésből eredő, illetve azzal kapcsolatos jogvitára értékhatártól függően a Ráckevei Városi Bíróság, illetve értékhatár szerint a megyei bíróságok hatáskörébe tartozó jogvita esetén az illetékes magyar rendes bíróság illetékes.

 

 1. A jelen ÁSZF-ben bekövetkezett minden változásról a Skuba köteles azon Ügyfelet írásban tájékoztatni, amely Ügyfél részére az előző általános szerződési feltételek megküldésre kerültek. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a Skuba köteles honlapján közzétenni, valamint minden telephelyén jól látható módon kifüggeszteni.

 

 1. A jelen ÁSZF-ből, illetve a szerződésből eredő jogainak engedményezésére az Ügyfél kizárólag a Skuba kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

 

 1. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a szerződés valamely jelenlegi vagy jövőbeni rendelkezése egészben vagy részben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az az ÁSZF, illetve a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés jogi és gazdasági rendeltetésének megfelel. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 239.§ (1) bekezdése (részleges érvénytelenség) kifejezetten nem alkalmazható.

 

 1. A Skuba kijelenti, hogy az Ügyfél személyes adatait a jelen szerződéses viszony kapcsán kezeli. A Skuba a fenti adatokat kizárólag kapcsolt vállalkozása részére jogosult továbbítani, illetve abban az esetben, amennyiben erre törvény kötelezi. Az Ügyfél ezennel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Skuba a jelen jogviszony során tudomására jutott személyes adatait marketing célra is kezelje, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseivel összhangban. Az Ügyfél kijelenti, tudomással bír arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, valamint arról, hogy jogában áll tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, továbbá hozzájárulását írásban barmikor díjmentesen visszavonni. Amennyiben az Ügyfél a Skubának a kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

 1. Az Ügyfél köteles a Skuba üzleti titkait, ideértve, de nem kizárólag minden know-how-t, üzemi titkot és a Skuba által alkalmazott árakat, szigorúan bizalmasan kezelni, azokat nem jogosult harmadik személyek tudomására vagy egyébként nyilvánosságra hozni. Az Ügyfél köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Skuba üzleti titkait a jogosulatlan hozzáféréstől megóvja. Ezen intézkedéseknek legalább olyan mértékűeknek kell lenniük, mint ahogyan az Ügyfél a saját üzleti titkainak megóvását biztosítja. A Skuba vállalja, hogy az Ügyfél által bizalmasnak minősített információt kizárólag az Ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulásával tesz harmadik személyek részére hozzáférhetővé. A fenti kötelezettségek a feleket a közöttük fennálló szerződéses jogviszony megszűnését követően is terheli.

 

 1. Amennyiben az Ügyfél kérésére a Skuba hibátlan árut vesz vissza (különösen, de nem kizárólag abban az esetben, ha az Ügyfél az általa megrendelni kívánt árut tévesen választotta ki), úgy az kizárólag a Skuba saját belátása szerint, méltányosságból történik és az a Skuba részére nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget az Ügyféllel szemben. A Skuba kizárólag akkor veszi vissza a hibátlan árut, ha annak csomagolása hiánytalan és a cikkszámmatrica rendelkezésre áll. Az áru visszavétele esetén a Skuba kizárólag akkor téríti vissza az Ügyfél által kifizetett vételárat, ha a visszavételre a megrendelés teljesítésétől számított 15 napon belül kerül sor. Amennyiben a visszavételre később kerül sor, úgy a Skuba belátása szerint jogosult a visszatérítendő vételárat csökkenteni.

 

 1. A jelen ÁSZF és módosítása megtalálható a www.skuba.hu honlapon.